Augustinô Maria Phan Anh Tuấn CMC

Chức vụ: 
Cha chính xứ
Nơi làm việc: 

NT Bình Lợi, hạt Gia Định