Giuse Vũ Quang Trường

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Sao Mai, hạt Chí Hòa