Phêrô Nguyễn Văn Giáo SOLT

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
2007
Hội Dòng: 
SOLT
Chức vụ: 
Cha Phó