Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Chí Hòa, hạt Chí Hòa