Hiêrônimô Trần Anh Nhật

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT An Lạc, hạt Chí Hòa