Giuse Đỗ Thiện Toàn

Năm sinh: 
1982
Năm Linh mục: 
2015
"Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!" (Mt 14,27)
Nơi làm việc: 

NT Bình Thái, hạt Bình An