Martinô Vũ Anh Khoa

Năm sinh: 
1976
Năm Linh mục: 
2016