Giuse Trần Bình Long

Năm sinh: 
1978
Năm Linh mục: 
2016
Nơi làm việc: 

NT Tử Đình, hạt Xóm Mới