Giuse Kiều Hoàng An

Năm sinh: 
1980
Năm Linh mục: 
2016
Nơi làm việc: 

NT Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì