Gioan B. Nguyễn Xuân Bình

Năm sinh: 
1981
Năm Linh mục: 
2016