Vinh Sơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Tân Sa Châu, Hạt Chí Hòa