Giuse Nguyễn Duy Khương

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Tân Phước, hạt Phú Thọ