Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Bình Thuận, Hạt Bình An