Martinô Đỗ Đức Chính

Chức vụ: 
Lm. Phụ Tá
Nơi làm việc: 

NT Bình Thuận, hạt Bình An