Vinh Sơn Lê Ngọc Linh

Chức vụ: 
Cha Phó
Nơi làm việc: 

NT Fatima Bình Triệu, hạt Thủ Đức