Giuse Trần Hải Giang

Năm sinh: 
1979
Năm Linh mục: 
2015
Nơi làm việc: 

NT Bình Thuận, hạt Tân Sơn Nhì