Antôn Nguyễn Quang Chẩn

Năm sinh: 
1978
Năm Linh mục: 
2015
Nơi làm việc: 

NT Thị Nghè, hạt Gia Định