Giuse Nguyễn Văn Hoàng

Hội Dòng: 
OP
Chức vụ: 
phụ tá