Tôma A. Hoàng Trọng Hiếu

Hội Dòng: 
OP
Chức vụ: 
phụ tá