Giuse Tôn Khánh Duy

Hội Dòng: 
OP
Chức vụ: 
phụ tá
Nơi làm việc: 
NT. Mân Côi, Giáo hạt Gò Vấp