Giuse Nguyễn Văn Tuyên

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2013