Giuse Đoàn Công Tuyên

Năm sinh: 
1976
Năm Linh mục: 
2013
Chức vụ: 
Phụ tá
Nơi làm việc: 
NT Thiên Ân, Hạt Tân Sơn Nhì