Đaminh Nguyễn Khải Tú

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2013
Nơi làm việc: 
NT Bùi Môn, Hạt Hóc Môn