Gioan Baotixita Nguyễn Mạnh Toàn

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2013
Chức vụ: 
Phụ tá
Nơi làm việc: 
NT. Thánh Nguyễn Duy Khang, Hạt Thủ Đức