Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh

Năm sinh: 
1980
Năm Linh mục: 
2013
Chức vụ: 
Phụ tá
Nơi làm việc: 
NT Phú Bình, giáo hạt Phú Thọ