Giuse Phạm Công Minh

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2013
Chức vụ: 
Phụ tá
Nơi làm việc: 
NT Tân Phú, Hạt Tân Sơn Nhì