Đaminh Phạm Khắc Duy

Năm sinh: 
1977
Năm Linh mục: 
2013
Chức vụ: 
Phụ tá
Nơi làm việc: 
NT Tân Định, hạt Tân Định