Đa Minh Phạm Văn Vàng SSS

Hội Dòng: 
SSS
Chức vụ: 
Chánh xứ
Nơi làm việc: 

NT Long Thạnh Mỹ, Giáo hạt Thủ Thiêm