Giuse Đỗ Đức Hạnh

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2012
Nơi làm việc: 
NT Tân Việt, Giáo hạt Tân Sơn Nhì