Phanxicô X. Nguyễn Tuấn Anh

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2012
Nơi làm việc: 
NT Thanh Đa, Giáo hạt Gia Định