Tôma Vũ Quang Trung

Năm sinh: 
1955
Năm Linh mục: 
1994
Hội Dòng: 
SJ
Nơi làm việc: 
NT Hiển Linh, hạt Thủ Đức