Px. Nguyễn Trung Thành SDB

Hội Dòng: 
SDB
Nơi làm việc: 
NT Hóc Môn, hạt Hóc Môn