Vinh Sơn Trần Ngọc Bạch Bích SDB

Năm sinh: 
1966
Năm Linh mục: 
2002
Hội Dòng: 
SDB