Martinô Bùi Huy Hòa

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2011
Nơi làm việc: 
Trung tâm Mục vụ, hạt Sài Gòn Chợ Quán