Frédéric Cao Lê Minh Vương

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2011
Nơi làm việc: 
NT Chợ Quán, hạt Sài Gòn-Chợ Quán