Giuse Phạm Văn Thới

Năm sinh: 
1969
Năm Linh mục: 
2011
Nơi làm việc: 
NT Thị Nghè, Hạt Gia Định