Giuse Trần Viết Thái

Năm sinh: 
1974
Năm Linh mục: 
2011
Nơi làm việc: 
NT Thái Bình, hạt Xóm Mới