Đa Minh Nguyễn Tiến Hùng

Năm sinh: 
1978
Năm Linh mục: 
2011
Nơi làm việc: 
NT Tân Chí Linh, hạt Chí Hòa