Giuse Nguyễn Trọng Hiếu

Năm sinh: 
1978
Năm Linh mục: 
2011
Nơi làm việc: 
NT Lạng Sơn, hạt Xóm Mới