Gioakim Nguyễn Thành Tựu

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2010
Nơi làm việc: 
NT Tân Hưng, Hạt Hóc Môn