Phanxicô X. Trần Minh Hiếu

Năm sinh: 
1972
Năm Linh mục: 
2010
Nơi làm việc: 
NT Thạch Đà, hạt Xóm Mới