Batôlômêô Nguyễn Hoàng Tú

Năm sinh: 
1975
Năm Linh mục: 
2010
Nơi làm việc: 
NT Trung Chánh, hạt Hóc Môn