Gioan B. Nguyễn Thanh Bích

Năm sinh: 
1954
Năm Linh mục: 
1997
Hội Dòng: 
CSsR
Nơi làm việc: 

NT Cần Giờ, hạt Xóm Chiếu