Phaolô Đổng Đức An

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2003
Hội Dòng: 
OP
Nơi làm việc: 

NT Minh Đức, hạt Thủ Thiêm