Michael Phạm Tiến Thành

Năm sinh: 
1958
Năm Linh mục: 
1994
Hội Dòng: 
SSS