Gioan M Vianney Phạm Mạnh Cương

Năm sinh: 
1967
Năm Linh mục: 
2008
Hội Dòng: 
CMC
Nơi làm việc: 

NT Châu Bình, hạt Thủ Đức