Giuse Phạm Hưng Thịnh OP

Năm sinh: 
1951
Năm Linh mục: 
1993
Hội Dòng: 
OP
Nơi làm việc: 

NT Mai Khôi, hạt Tân Định