Giuse Dương Vũ

Năm sinh: 
1955
Năm Linh mục: 
1999
Nơi làm việc: 

NT TV Bường, hạt Phú Thọ