Giuse Hoàng Đình Hải

Năm sinh: 
1971
Năm Linh mục: 
2010
Nơi làm việc: 

NT Bắc Hà, hạt Phú Thọ