Giuse Nguyễn Hữu Thức

Năm Linh mục: 
2009
Nơi làm việc: 

NT Tắc Rỗi, hạt Xóm Chiếu